LogicGate cz5

Ciąg dalszy implementacji klas.

Implementacja klasy Wire

package com.adam_mistal.logicgateapp;

import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;

public class Wire {
	//Pin wysyłający sygnał i odbierający
	private Pin pin_one;
	private Pin pin_two;
	private Paint wireBrush = null;
	private int WireWidth=10;
	private float[] pts;
	public Wire(Pin pin1,Pin pin2){
		pin_one=pin1;
		pin_two=pin2;

		if(pin_one.isMaster){
			//pin pierwszy podaje sygnał
			pin_one.refPin=pin_two;

		};
		if(pin_two.isMaster){
			//pin drugi podaje sygnał
			pin_two.refPin=pin_one;
		};
		wireBrush = new Paint();
		wireBrush.setColor(Color.RED);
		wireBrush.setDither(true);
		wireBrush.setAlpha(150);
		wireBrush.setStrokeWidth(WireWidth);
		parse(pin_one.getPoint(), pin_two.getPoint());

	}
	/**
	 * rysuje przewód
	 * @param canvas
	 */
	public void draw(Canvas canvas){
		canvas.drawLines(pts, wireBrush);
	}
	/**
	 * rysuje linie miedzy pinami w ten sposób aby załąmanie lini było prostopadłe
	 * @param p1
	 * @param p2
	 */
	private void parse(Point p1,Point p2){
		Point n;
		if(p1.x!=p2.x){
			n=new Point(p2.x, p1.y);
			pts=new float[8];
			pts[0]=p1.x;
			pts[1]=p1.y;
			pts[2]=n.x;
			pts[3]=n.y;
			pts[4]=n.x;
			pts[5]=n.y;
			pts[6]=p2.x;
			pts[7]=p2.y;

		}else{
			pts=new float[4];
			pts[0]=p1.x;
			pts[1]=p1.y;
			pts[2]=p2.x;
			pts[3]=p2.y;

		}

	}

}

Implementacja klasy OnOffButton

package com.adam_mistal.logicgateapp;

import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.util.Log;

public class OnOffButton {
	public static int Width = 80;
	public int Height = 80;
	private String Text = "Off";
	private int TextSize=50;
	private int colorOn=Color.GREEN;
	private int colorOff=Color.GRAY;
	private int Left = 0;
	private int Top = 0;
	private int Right=0;
	private int Bootom=0;
	private int textX,textY;
	private boolean isOn=false;
	private Paint paintBrush = null;
	private Paint textBrush = null;
	private Pin pin=null;
	public OnOffButton() {
		paintBrush = new Paint();
		paintBrush.setColor(colorOff);	
		paintBrush.setAntiAlias(true);
		paintBrush.setDither(true);	
		
		textBrush = new Paint();
		textBrush.setColor(Color.BLACK);	
		textBrush.setAntiAlias(true);
		textBrush.setDither(true);
		textBrush.setTextSize(TextSize);
		setTopPin();
		
		
	}

	public void draw(Canvas canvas)
	  {	
		canvas.drawRect(Left, Top, Right, Bootom, paintBrush);	
		canvas.drawText(Text, textX, textY, textBrush);
		pin.draw(canvas);
	  }
  /*
  * usatwiam pin na górze elementu
  */
	public void setTopPin(){
		pin =new Pin(true);
		pin.setCenter(Left+Width/2, Top-Pin.Height);
	}
	
	
	
	public void checkIfClicked(Point clickPoint){
		//sprawdzam czy kliknięto przycisk
		if(Tools.checkIfClickedInRect(clickPoint, Left, Right, Bootom, Top)){
			onTouch();	
		}
				
	}

	private void onTouch() {
		//usatwieni pinów
		if(isOn){
			
			paintBrush.setColor(colorOff);
			pin.setValue(false);
			pin.refPin.setValue(false);
			Text = "Off";
			isOn=false;
			
		}else{
			paintBrush.setColor(colorOn);
			pin.setValue(true);
			pin.refPin.setValue(true);
			Text = "On";
			isOn=true;
		}
		
		Log.i("OnOffButton", "ison?"+isOn);
	
		
	}

	public void setRight(int r) {
		Right=r;
		Left=r-Width;
		textX=Left+5;
		setTopPin();
		
	}
	public void setLeft(int l) {	
		Left=l;	
		Right=l+Width;
		textX=Left+5;
		setTopPin();
		
	}

	public void setTop(int t) {
		Top=t;
		Bootom=t+Height;
		textY=Top+Width/2;
		setTopPin();
		
	}

	public Pin getPin() {
		
		return pin;
	}

}Implementacja klasy Tools


package com.adam_mistal.logicgateapp;

public class Tools {
	//zwraca długość pomiędzy punktami
	public static double getLength2D(Point p1,Point p2){
		double sdx=p2.x-p1.x;
		double sdy=p2.y-p1.y;
		double slength2D=Math.sqrt(Math.pow(sdx, 2)+Math.pow(sdy, 2));
		
		return slength2D;
				
	}
	//zwraca true jeśli kliknięto w podany region
	public static boolean checkIfClickedInRect(Point p,int left,int right,int bootom,int top){
		double testX=p.x;
		double testY=p.y;
		if(testX>left&&testX<right)
			if(testY>top&&testY<bootom){
				return true;
			}
	
	
		
		return false;
				
	}

}


	

Implementacja klasy Lamp

package com.adam_mistal.logicgateapp;

import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;

public class Lamp {
	private int centerW=0;
	private int centerH=0;
	private int radius=40;
	private Paint paintBrush = null;
	private Pin pin=null;
	public Lamp(){
		pin=new Pin(false);
		paintBrush = new Paint();
		paintBrush.setColor(Color.GREEN);
		paintBrush.setAntiAlias(true);
		paintBrush.setDither(true);		
	}
 
	public void draw(Canvas canvas) {
		updatePin();
		canvas.drawCircle(centerW, centerH, radius, paintBrush);
		pin.draw(canvas);
	}

	private void updatePin() {
		if(pin.value){
			switchOn();
		}else{
			switchOff();
		}
		
	}

	public void setCenter(int cW, int cH) {
		centerH=cH;
		centerW=cW;	
		pin.setCenter(cW, cH+radius);
	}

	public void setRadius(int i) {
		radius=i;		
	}
	private void switchOn(){
		paintBrush.setColor(Color.YELLOW);
		
		
	}
	private void switchOff(){
		paintBrush.setColor(Color.GRAY);
		
	}

	public Point getCenter() {
		
		return new Point(centerW, centerH);
	}

	public Pin getPin() {
		
		return pin;
	}

}


	

Utworzenie klasy Gate będącej klasą bazową dla szczególnych bramek logicznych

package com.adam_mistal.logicgateapp;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;

public abstract class Gate{
	protected int center_Y;
	protected int center_X;
	protected int left;
	protected int right;
	protected int top;
	protected int bottom;
	private Paint paintBrush = null;
	private Paint textBrush = null;
	protected Pin[] in_pins;
	protected int in_pin_count=0;
	private int pins=0;
	protected Pin outPin=null;
	protected Path path;
	private int TextSize;
	private int textX;
	private int textY;
	protected String gate_name="Gate";

	public Gate() {
		paintBrush = new Paint();
		setColor(Color.BLUE, 150);
		setTextColor(Color.YELLOW);
		setTextSize(40);		
		path=new Path();
		outPin=new Pin(true);
		
	}
	protected void setText(String t){
		gate_name=t;
	}
	
	public void setTextSize(int i) {
		TextSize=i;
		textBrush.setTextSize(TextSize);
		
		
	}
	public void setTextColor(int col) {
		textBrush = new Paint();
		textBrush.setColor(col);	
		textBrush.setAntiAlias(true);
		textBrush.setDither(true);
		
		
	}
	public void setColor(int color,int alfa){
		paintBrush.setColor(color);
		paintBrush.setAlpha(alfa);
		paintBrush.setStyle(Paint.Style.FILL_AND_STROKE);
		paintBrush.setStrokeWidth(2);
	}

	public void draw(Canvas canvas) {
		updateOutPin();
		canvas.drawPath(path, paintBrush);	
		draw_in_pins(canvas);
		outPin.draw(canvas);
		drawGateNAme(canvas);
	}
	
	private void drawGateNAme(Canvas canvas) {
		canvas.drawText(gate_name, textX, textY, textBrush);
		
	}
	private void draw_in_pins(Canvas canvas) {
		for(Pin p:in_pins){
			p.draw(canvas);
		}
		
	}
	/**
	 * W tej metodzie musimy zaimplementować rysowanie naszych bramek logicznych
	 * @param c_x
	 * @param c_y
	 */
	abstract protected void makeUI(int c_x,int c_y);
	/**
	 * W tej metodzie zaimplementujemy obliczenia które ma realizować bramka
	 */
	abstract protected void updateOutPin();
	/**
	 * Ustawienie bramki tak by miała dwa wejścia
	 */
	protected void setTwoInputGate(){
		in_pin_count=2;
		in_pins=new Pin[in_pin_count];
		addPin(new Pin(false));
		addPin(new Pin(false));
	}
	/**
	 * Ustawienie bramki tak by miała jedno wejście
	 */
	protected void setOneInputGate(){
		in_pin_count=1;
		in_pins=new Pin[in_pin_count];
		addPin(new Pin(false));
	}
	/**
	 * dodanie pinu
	 * @param p
	 */
	private void addPin(Pin p) {
		if(pins<in_pin_count){
			in_pins[pins++]=p;
		}
	}

	public void setCenter(int x, int y) {
		makeUI(x, y);
		setUpPins();
		setTextPosCenter();
		
	}

	
	public void setTextPos(int x, int y) {
		textX=x;
		textY=y;
		
	}
	public void setTextPosCenter(){
		Paint paint = new Paint();
		paint.setTextSize(TextSize);
		float w=paint.measureText(gate_name);
		textX=(int) (center_X-w/2);
		textY=center_Y;
		
		
	}
	/**
	 * Usatwienia pinów
	 */
	private void setUpPins() {
		int width = right - left - 2 * Pin.Width;
		if (in_pin_count == 2) {
			int offset = width / (in_pin_count - 1);
			int i = 0;
			int l = left + Pin.Width;
			for (Pin p : in_pins) {
				p.setCenter(l + i, bottom);
				i += offset;
			}
		}else{
			in_pins[0].setCenter(center_X, bottom);
		}

		outPin.setCenter(center_X, top - Pin.Height);

	}
	public int getTop() {
		return top;
	}
	public int getLeft() {
		return left;
	}
	public int getBottom() {
		return bottom;
	}
	public int getRight() {
		return right;
	}
	public Pin getOutPin() {
		return outPin;
	}
	public Pin getInPin(int nr) {

		return in_pins[nr];
	}
	public int getPinCount(){
		return in_pin_count;
	}

	
	

}


	

Klasa Gate jest abstrakcyjna, czyli nie można tworzyć obiektów jej klasy.Wykorzystamy ją do dziedziczenia na klasy AndGate,OrGate itd.

Klasa AndGate

package com.adam_mistal.logicgateapp;

import android.graphics.RectF;
import android.graphics.Path.Direction;

public class AndGate extends Gate {
	static public final String[] TRUE_TABLE={"X1","X2","Y",
		                   "0","0","0",
		                   "0","1","0",
		                   "1","0","0",
		                   "1","1","1",
	                      };
	public AndGate(){
		//usawiamy jako dwuwejsciowa
		setTwoInputGate();
		setText("AND");	
		
		
	}
	
  
	@Override
	protected void makeUI(int c_x, int c_y) {		
		int radius;
		int half_width=50;
		radius=half_width;
		int half_height=50;
		this.center_Y=c_y;
		this.center_X=c_x;
		left = center_X - half_width;
		right = center_X+ half_width;
		top = center_Y -half_height-radius;
		bottom = center_Y + half_height;	
		//rysujemy nasza bramkę
		path.addRect(new RectF(left, top+radius, right, bottom),Direction.CW);
		path.moveTo(left, top+radius);
		path.lineTo(center_X, top);
		path.lineTo(right, top+radius);
		path.addArc(new RectF(left, top, right, top+2*radius), 180f, 90f);
		path.addArc(new RectF(left, top, right, top+2*radius), 270f, 90f);	
    path.close();   		
	}

	@Override
	protected void updateOutPin() {
					 //tu własnie następuje ustawienie wyjściowego pinu na podstawie wejściowych pinów 	    
				if(in_pins[0].value && in_pins[1].value){
					outPin.setValue(true);				
				}else{
					outPin.setValue(false);					
				}
	}


}	

Klasa NandGate

package com.adam_mistal.logicgateapp;

import android.graphics.RectF;
import android.graphics.Path.Direction;

public class NandGate extends Gate {
	static public final String[] TRUE_TABLE={"X1","X2","Y",
    "0","0","1",
    "0","1","1",
    "1","0","1",
    "1","1","0",
     };
	public NandGate(){
		setTwoInputGate();
		setText("NAND");	
		
	}
	

	@Override
	protected void makeUI(int c_x, int c_y) {		
		int radius;
		int half_width=50;
		radius=half_width;
		int radius2=radius/3;
		int half_height=50;
		this.center_Y=c_y;
		this.center_X=c_x;
		left = center_X - half_width;
		right = center_X+ half_width;
		top = center_Y -half_height-radius-2*radius2;
		bottom = center_Y + half_height;		
		path.addRect(new RectF(left, top+radius+2*radius2, right, bottom),Direction.CW);
		path.moveTo(left, top+radius+2*radius2);
		path.lineTo(center_X, top+2*radius2);
		path.lineTo(right, top+radius+2*radius2);
		path.addArc(new RectF(left, top+2*radius2, right, top+2*radius+2*radius2), 180f, 90f);
		path.addArc(new RectF(left, top+2*radius2, right, top+2*radius+2*radius2), 270f, 90f);
		path.addCircle(center_X, top+radius2, radius2,Direction.CW);
    path.close();   		
	}

	@Override
	protected void updateOutPin() {
				if(in_pins[0].value && in_pins[1].value){
					outPin.setValue(false);
				}else{
					outPin.setValue(true);
				}
	}


}

	

Klasa OrGate

package com.adam_mistal.logicgateapp;
import android.graphics.RectF;
import android.graphics.Path.Direction;

public class OrGate extends Gate {
	static public final String[] TRUE_TABLE={"X1","X2","Y",
    "0","0","0",
    "0","1","1",
    "1","0","1",
    "1","1","1",
     };

	public OrGate() {
		setTwoInputGate();
		setText("OR");	
	}

	protected void updateOutPin() {
		if(in_pins[0].value || in_pins[1].value){
			outPin.setValue(true);
		}else{
			outPin.setValue(false);
		}
		
	}


	@Override
	protected void makeUI(int c_x, int c_y) {
		int radius;
		int half_width=50;
		radius=90;
		int half_height=50;
		this.center_Y=c_y;
		this.center_X=c_x;
		left = center_X - half_width;
		right = center_X+ half_width;
		top = center_Y -half_height-radius;
		bottom = center_Y + half_height;
		
		path.addRect(new RectF(left, top+radius, right, bottom),Direction.CW);
		path.moveTo(left, top+radius);
		path.lineTo(center_X, top);
		path.lineTo(right, top+radius);
		path.addArc(new RectF(left, top, right, top+2*radius), 180f, 90f);
		path.addArc(new RectF(left, top, right, top+2*radius), 270f, 90f);	
		path.addArc(new RectF(left, top, right, top+2*radius), 270f, 90f);
    path.close();
		
	}
	
	

}

	

Klasa XorGate

package com.adam_mistal.logicgateapp;

import android.graphics.RectF;
import android.graphics.Path.Direction;

public class XorGate extends Gate {
	static public final String[] TRUE_TABLE={"X1","X2","Y",
    "0","0","0",
    "0","1","1",
    "1","0","1",
    "1","1","0",
     };
	public XorGate(){
		setTwoInputGate();
		setText("XOR");	
		
	}
	

	@Override
	protected void makeUI(int c_x, int c_y) {		
		int radius;
		int half_width=50;
		radius=half_width;
		int half_height=50;
		this.center_Y=c_y;
		this.center_X=c_x;
		left = center_X - half_width;
		right = center_X+ half_width;
		top = center_Y -half_height-radius;
		bottom = center_Y + half_height;		
		path.addRect(new RectF(left, top+radius, right, bottom),Direction.CW);
		path.moveTo(left, top+radius);
		path.lineTo(center_X, top);
		path.lineTo(right, top+radius);
		path.addArc(new RectF(left, top, right, top+2*radius), 180f, 90f);
		path.addArc(new RectF(left, top, right, top+2*radius), 270f, 90f);	
    path.close();   		
	}

	@Override
	protected void updateOutPin() {
				if(in_pins[0].value != in_pins[1].value){
					outPin.setValue(true);
				}else{
					outPin.setValue(false);
				}
	}


}

	

Klasa Grid

package com.adam_mistal.logicgateapp;

import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
//klasa bedzie wyswietlac linie pionowa i poziomą
public class Grid {
	  private int width=60;
	  private int height=60;
	  private Paint paintBrushBlue = null;
	  private Paint paintBrushGreen = null;

	  public Grid(int w, int h) {
		  width=w;
		  height=h;

		  
		   paintBrushBlue = new Paint();
		   paintBrushBlue.setColor(Color.BLUE);

		   paintBrushGreen = new Paint();
		   paintBrushGreen.setColor(Color.WHITE);

		   paintBrushBlue.setAntiAlias(true);
		   paintBrushBlue.setDither(true);
		   paintBrushGreen.setAntiAlias(true);
		   paintBrushGreen.setDither(true);
		
	}

	public void draw(Canvas canvas)
	  {	
		
		canvas.drawLine(width/2, 0, width/2, height, paintBrushGreen);
		canvas.drawLine(0, height/2, width, height/2, paintBrushGreen);
	  
	  }
	}	

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s